Půda je poslední složkou životního prostředí, která není komplexně a systematicky chráněna, byť je v České republice k dispozici zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a česká pedologie patřila historicky k nejpokročilejším na světě.

Pro ochranu půdy jsou nezbytné systémové kroky, které zajistí její ochranu a regeneraci v plošném měřítku. Zásadní je uplatňování všech možností ochrany půdy v rámci mezirezortní spolupráce, zajištění podpory široké veřejnosti prostřednictvím informování o důležitosti půdy pro produkci i mimoprodukční funkce (např. v souvislosti s povodněmi) a o nutnosti její ochrany. Je třeba dosáhnout stále většího zapojení vlastníků do ochrany půdy.

Za zcela zásadní ke zlepšení situace považujeme zabránění dalšímu poklesu organické hmoty v půdě a v místech s degradovanou půdou postupné systematické zvyšování jejího podílu. To je důležité z mnoha hledisek: organická hmota v půdě je podmínkou funkčnosti půdního systému. Činností půdních organismů se obnovuje a udržuje půdní struktura, kterou nelze vytvořit žádným jiným způsobem. To je nezbytnou podmínkou pro plošné zvýšení schopnosti půd pojímat a zadržet vodu. Současně půdy s dobrou strukturou lépe drží a recyklují živiny, které pak méně znečišťují podzemní a povrchové vody a současně se tím snižuje nutnost živiny uměle dodávat. Dobře strukturovaná, fungující zdravá půda je podmínkou udržitelného zemědělství a dlouhodobě snižuje jeho náklady. Udržení uhlíku (zásob organické hmoty) v půdě zabrání uvolnění velkého objemu skleníkových plynů (CO2, metan), které jinak může významně nebo zcela eliminovat snížení emisí, kterého velmi pracně a draze dosahujeme při restrukturalizaci průmyslu kvůli klimatické změně. Těchto cílů lze strategicky dosáhnout úpravou zemědělských postupů s využitím modernizované zemědělské politiky (možnost vázat platby na zlepšenou kvalitu půd a zvyšování podílu v půdě fixované organické hmoty), přehodnocením využití zbytkové biomasy ze zemědělských i lesních půd pro energetické účely a podporou programů, které umožní efektivně a ekonomicky půdu „organikou“ obohacovat (kompost a jeho uplatnění, optimální struktura rostlinné a živočišné výroby, využití dalších zdrojů s eliminovanými riziky – odpadní organická hmota, kaly, upravená kejda apod.).

Vytvořením nástrojů v zemědělské politice podpoříme konkrétní opatření v krajině, která významně omezí půdní erozi. Taková opatření, zejména na zemědělské půdě, musí být pro majitele i správce/uživatele půdy atraktivní a výhodná (s podmínkou menších půdních bloků, vhodné rotace plodin, zlepšení půdní struktury – viz výše). Dlouhodobě chceme směřovat k podstatně lepší struktuře krajiny. Chceme minimalizovat dobu, po kterou po sklizni plodin není půda chráněna rostlinným krytem, zejména podporou meziplodin a víceletých porostů, ale i vytvářením prostoru pro alternativní přístupy v zemědělství.

Kvůli neúměrnému zastavování půdy chceme revidovat ochranu půdního fondu – snížit zábory půd, a to zejména těch nejkvalitnějších, místo toho preferovat využívání brownfieldů a jinak znehodnocených lokalit. Při urbanizaci jednoznačně dávat přednost povrchům, které umožňují prostup vody do půdního profilu, a striktně limitovat plochy nepropustně pokrývající půdu. Vracet plochy s nezakrytou půdou schopnou jímat srážkovou vodu a s vegetací také do intravilánů (ozelenění tramvajových tratí, okrajů chodníků a pěších zón, odstranění parkových stání s nepropustným povrchem, podpora zelených střech). Za stávající vlády byly opakovaně zavedeny výjimky ze zpoplatnění záborů půdy. Upravíme legislativu tak, aby jeden z hlavních nástrojů ochrany půdy před zničením byl jednoduchý, srozumitelný a účinný.

V lesích chceme zajistit rovněž dostatečnou recyklaci mrtvé organické hmoty včetně ponechaného hroubí k zetlení, limitovat objem odnášené organické hmoty z hospodářských lesů nad rámec vyprodukovaného dřeva (např. ve formě štěpky) na udržitelnou úroveň podle typu lesního porostu, v lesích přírodních a zvláštního určení omezit zásahy do přirozené dynamiky lesa na nezbytné minimum. V legislativní a administrativní rovině podpořit vlastníky půdy, řešit exploataci půdy nájemci, definovat míru zodpovědnosti na půdě hospodařících subjektů za stav půdy a posílit zájem vlastníků půd (včetně státu) na zabránění jejich degradaci, a to správně nastavenými pravidly pro hospodaření a dotační politikou směřující do této oblasti.Kvůli vodnímu režimu je také nezbytné revitalizovat půdy postižené nevhodnými melioracemi a zásahy do vodního režimu v minulosti (v návaznosti na revitalizaci drobných toků a mokřadů, ale také eliminací nevhodných odvodňovacích zařízení na polích, nefunkčních zavlažovacích systémů apod.). Budeme podporovat převod nevyužité půdy v horších podmínkách na trvalé travní porosty, v rámci nich podpoříme obnovu lučních porostů s bohatou rostlinnou skladbou na úkor málodruhových intenzivních porostů (viz krajina). Chceme zrychlit realizaci pozemkových úprav, a to přednostně v katastrech se zvýšenou degradací půdy. Jejich provedení musí směřovat ke zvýšení kvality půd, optimalizaci vodního režimu území a zvýšení procenta ekologicky stabilnějších prvků v krajině.

 

MEMORANDUM O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOP09 a Liberálně ekologické strany