Toxické zplodiny a prach z dopravy, průmyslu a domácích topenišť mnohonásobně překračují povolené limity. Předchozí vláda připravila programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé regiony. Ty však neobsahují konkrétní termínované úkoly, které by zajistily v nich deklarované splnění zákonných limitů – zejména pro polétavý prach – do roku 2020. Je také třeba zvážit systém kotlíkových dotací, jenž dnes opomíjí sociálně slabší skupiny obyvatel, kde se nejvíce vyskytují problémy s dodržováním zákazu spalování odpadů a nevyhovujících paliv v domácích topeništích.
Programy zlepšování kvality ovzduší doplníme o termínované úkoly, které budou skutečně směřovat ke splnění zákonných limitů ochrany zdraví lidí před znečištěným ovzduším.
Podpoříme přednostní dostavbu obchvatů měst a obcí a na ně navázané zavádění nízkoemisních zón, rozšíříme mýtné tak, aby účinně bránilo objíždění dálnic skrz obce.
Zrevidujeme poplatky, které za vypouštění zplodin platí průmyslové podniky tak, aby účinně motivovaly k investicím do šetrnějších technologií.